Federace campingu a caravaningu ČR, z.s.

náměstí Míru 925, Heřmanův Městec, 538 03

Federace campingu a caravaningu ČR
 • Federace campingu a caravaningu ČR
 • Federace campingu a caravaningu ČR
 • Federace campingu a caravaningu ČR
 • Federace campingu a caravaningu ČR

Stanovy

FEDERACE CAMPINGU A CARAVANINGU ČR, z.s.

Čl. 1.

Název, sídlo a IČ

 1. Název spolku – Federace campingu a caravaningu ČR (dále jen „spolek“)
 2. Zkratka spolku – FCC ČR, z.s.
 3. Sídlo spolku – 538 03 Heřmanův Městec – náměstí Míru 925
 4. IČ spolku – 75126621

Čl. 2.

Užívané symboly

 1. Vlajka spolku – Sytě modrý obdélník s uprostřed našitým logem spolku.
 2. Logo spolku – Černě orámovaný sytě modrý trojúhelník, mající ve štítě červený tvar stanu, pod ním bíle nakreslený karavan v přístřešku a dole zkratku FCC ČR v opět červené barvě.
 3. Zkratka spolku – FCC ČR.

Čl. 3.

Právní poměry

 1. Sdružení vzniklo podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění, k ochraně a prosazování práv a zájmů osob v něm sdružených. V souladu s § 3045 odstavec1. občanského zákoníku je sdružení považováno za spolek.
 2. Spolek neodpovídá za závazky a finanční deficity svých členů a ani jiných subjektů s nimi spojených

Čl. 4.

Účel a předmět činnosti

 1. Základním posláním spolku je sdružit menší právní subjekty a koordinovat jejich zájmovou činnost s Mezinárodní federací campingu a caravaningu (F.I.C.C.).
 2. Účelem spolku a předmětem činnosti je tvorba harmonického provozování kempinku a karavaningu v České republice, podpora turistického ruchu a ochrana životního prostředí, dále možnost udržování mezinárodních přátelských svazků a zajišťování pro tuto činnost mezinárodní campingové carnety (CCI).
 3. Za účelem podpory své základní činnosti a propagace spolek využije i možnosti vedlejší hospodářské činnosti včetně aktivit dotací a grantů, případně darů.
 4. Spolupracuje se státními orgány a organizacemi působící na úseku sportu, cestovního

Čl. 5.

Vznik a zánik členství

 1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, souhlasící se stanovami spolku, včetně včasné úhrady členského příspěvku.
 2. Členy spolku mohou být i právnické osoby, jejichž statutární zástupci vysloví souhlas se stanovami spolku, včetně včasné úhrady členského příspěvku.
 3. Členství zakládajících členů spolku vzniká jejich účastí na ustavující Valné hromadě po vyjádření souhlasu se stanovami spolku a následné včasné úhradě členského příspěvku.
 4. Členství dalších osob či právnických osob vzniká na základě písemné přihlášky, schválené představenstvem spolku. Nedílnou součástí předmětné přihlášky musí být výslovný souhlas se stanovami spolku.
 5. Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo vyloučením člena či právnické osoby, úmrtím člena či zánikem právnické osoby a zánikem spolku.
 6. Vyloučení člena či právnické osoby je mimořádným aktem, náležejícím do pravomoci Valné hromady spolku, a to zejména v případech:
  1. Při hrubém porušení stanov spolku.
  2. Při nezaplacení členských příspěvků v termínu stanoveném prezidiem nebo Valnou hromadou spolku a opětovné výzvě k zaplacení.
  3. Při neplnění povinností nebo úkolů člena spolku, uložených prezidiem nebo Valnou hromadou spolku.

Čl. 6.

Práva a povinnosti členů

 1. Členové spolku mají zejména tato práva:
  1. Předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku a jeho orgánů.
  2. Podílet se na veškerých aktivitách spolku.
  3. Využívat informace, kterými disponuje spolek.
  4. Volit členy orgánů spolku a býti voleni do těchto orgánů.
  5. Hodnotit práci orgánů spolku a vyžadovat jejich vysvětlení a nápravu.
 2. Členové mají zejména tyto povinnosti:
  1. Účastnit se jednání Valné hromady spolku.
  2. Důsledně dodržovat stanovy spolku.
  3. Aktivně se podílet na jednotlivých činnostech spolku.
  4. Propagovat činnost spolku.
  5. Platit členské příspěvky podle usnesení Valné hromady nebo prezidia spolku.
 3. Člen jako právnická osoba vykonává svá členská práva a plní své členské povinnosti fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnil, jinak tuto právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

Čl. 7.

Orgány sdružení

 1. Orgány spolku jsou Valná hromada, prezidium, prezident a kontrolní výbor.

Čl. 8.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku, bez ohledu na to, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu.
 2. Valná hromada se schází ke svému jednání nejméně jedenkrát ročně. Průběh jejího jednání se řídí Jednacím řádem Valné hromady. Vlastní svolání Valné hromady a příprava programu jejího jednání je povinností předsedy a prezidia spolku.
 3. Požádá-li o to prezident spolku nebo více než 30% členů spolku, musí prezidium svolat mimořádnou Valnou hromadu do 30-ti dnů od podání žádosti. Mimořádná Valná hromada projednává pouze ty body, které byly v žádosti označeny jako podnět k jejímu svolání. V případě vážných a odůvodněných překážek prezidia může takovou Valnou hromadu svolat na náklady spolku sám iniciátor.
 4. Do výlučné pravomoci Valné hromady spolku patří:
  1. Schvalování stanov spolku, veškerých změn a doplňků.
  2. Schvalování Jednacího řádu Valné hromady spolku.
  3. Volba a odvolání členů prezidia a kontrolního výboru spolku, stanovení počtu členů uvedených orgánů, jejich působnosti a pravomoci i způsobu jednání těchto orgánů.
  4. Schvalování ročního rozpočtu spolku.
  5. Schvalování plánu činnosti spolku.
  6. Schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku.
  7. Schvalování zpráv o činnosti presidia a kontrolního výboru spolku.
  8. Rozhodování o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady.
  9. Rozhodování o zániku spolku nebo o jeho fúzi s jiným spolkem.
  10. Rozhodování o dalších problémech činnosti spolku, které si Valná hromada stanoví.
 5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 6. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů Valné hromady, předsedající jednání řádně ukončí a po uplynutí 15 minut zahájí jednání náhradní Valné hromady. V tomto případě již rozhoduje pouze nadpoloviční většina členů přítomných.

Čl. 9.

Prezidium

 1. Prezidium je statutárním orgánem spolku.
 2. Členové prezidia jsou voleni Valnou hromadou, tedy z členů spolku.
 3. Fyzická osoba, která je členem prezidia, musí být plně svéprávná a bezúhonná. Je-li členem prezidia právnická osoba, musí splňovat tyto podmínky fyzická osoba, která tuto právnickou osobu v rozhodovacím orgánu zastupuje. Funkční období prezidia je čtyři roky. Opakované i nepřetržité členství v prezidiu je možné. Počet členů prezidia spolku musí být lichý a nesmí klesnout pod tři.
 4. Prezidium volí z řad svých členů na dobu čtyř let prezidenta a víceprezidenta spolku, jehož funkční období se kryje s funkčním obdobím prezidia spolku.
 5. Prezidium spolku se schází ke svému jednání podle aktuálních potřeb, nejméně však 1x za 3 měsíce. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování čehokoli je hlasovací právo členů představenstva naprosto rovné.
 6. Jednání prezidia svolává prezident spolku.
 7. Do kompetence prezidia spolku patří:
  1. Schvalování nového členství ve spolku na základě článku 4., bod 1. a 2. těchto stanov.
  2. Předkládat Valné hromadě návrh o vyloučení člena spolku.
  3. Svolávat nejvyšší orgán dle článku 7., bod 2. a 3. těchto stanov.
  4. Dát předchozí souhlas k právním úkonům prezidentovi spolku, kterými spolek:
   1. nabývá a pozbývá vlastnického práva k nemovitým věcem.
   2. zakládá jiné právnické osoby a o vkladech do těchto právnických osob.
   3. nabývá a pozbývá vlastnického práva k movitým věcem, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách.

Čl. 10.

Prezident

 1. Prezident je představitelem spolku navenek- zastupuje spolek a jedná jeho jménem.
 2. Prezidenta spolku volí z řad svých členů představenstvo podle článku 8., bod. 4. těchto stanov.
 3. Prezident spolku plní zejména tyto úkoly:
  1. Připravuje podklady pro jednání představenstva a valné hromady spolku.
  2. Vede matriku členů spolku.
  3. Přijímá jakékoli podměty, návrhy a připomínky členů spolku a předkládá je představenstvu.
  4. Přijímá případné abdikace a rezignace členů řídících orgánů a předkládá je představenstvu.
  5. Odpovídá za vedení účetní evidence a daňové agendy, popřípadě dalších agend podle zvláštních předpisů.
  6. Plní úkoly uložené jeho osobě Valnou hromadou a představenstvem spolku.
 4. Prezident spolku má právo podat žádost o svolání mimořádné Valné hromady spolku podle článku 7., bod 3. těchto stanov.
 5. V nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje viceprezident spolku, který však není oprávněn svolat mimořádnou Valnou hromadu a rozhodovat o majetkových dispozicích nad rámec zajištění běžného provozu spolku.

Čl. 11.

Kontrolní výbor

 1. Kontrolní výbor sleduje, kontroluje a posuzuje u všech orgánů a členů spolku zejména:
  1. Dodržování stanov spolku a právních předpisů.
  2. Dodržování plnění usnesení orgánů spolku.
  3. Dodržování práv a povinností všech členů spolku.
  4. Hospodaření spolku a nakládání s jeho veškerým majetkem.
 2. Kontrolní výbor též plní jmenovité úkoly uložené Valnou hromadou a přijímá podněty ke kontrolní činnosti na všech stupních řízení od členů spolku.
 3. Kontrolní výbor je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku a kontrolovat v nich obsažené údaje.
 4. Tříčlenný kontrolní výbor volí Valná hromada z členů spolku na dobu čtyř let. Členem kontrolního výboru nesmí být člen prezidia spolku a ani osoba jakkoliv odpovědná či spřízněná s odpovědnou osobou za správu a evidenci majetku spolku.
 5. Členové kontrolního výboru volí ze svých řad předsedu a zprávu o této volbě předkládají Valné hromadě a prezidiu spolku. Předseda svolává a řídí zasedání kontrolního výboru.
 6. Kontrolní výbor je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního výboru rovné.
 7. Zprávy o kontrolní činnosti a další podněty k případné nápravě, vyplývající z funkce kontrolního výboru, předkládá předseda kontrolního výboru Valné hromadě spolku.
 8. Kontrolní výbor může dát podnět svolat mimořádnou Valnou hromadu nebo zasedání prezidia, pokud to vyžadují zájmy spolku.

Čl.12.

Manažér

 1. Manažér je výkonným orgánem spolku, je navrhován a jmenován prezidiem.
 2. Manažér nemusí být členem spolku.
 3. Manažér se účastní jednání orgánů spolku s hlasem poradním.
 4. Manažer zodpovídá:
  1. valné hromadě za přípravu plánu práce spolku
  2. představenstvu spolku za plnění úkolů určených plánem práce nebo usnesením jednotlivých orgánů spolku
 5. Manažér řídí- činnost sekretariátu spolku a jeho prostřednictvím zabezpečuje:
  1. plnění úkolů určených plánem práce
  2. plnění usnesení valné hromady a prezidia spolku
  3. vypracování plánu práce a rozpočtu hospodaření spolku
  4. přípravu zasedání orgánů spolku
  5. svolává zasedání odborných komisí
 6. Manažér organizuje
  1. výměnu zkušeností
  2. hospodaří s prostředky spolku v rámci schváleného plánu a rozpočtu
 7. Mimo vyjmenované úkoly se podílí na plnění další činnosti vyplývající z poslání
 8. spolku, zejména pracovně právní záležitosti, které s činností spolku souvisejí.

Čl. 13.

Účetní

 1. Účetní zabezpečuje účetní evidenci a předkládá návrhy k hospodárnému nakládání s finančními prostředky a majetkem spolku.
 2. Nese odpovědnost za správnost účetní evidence a roční uzávěrky.
 3. Účetní nemusí být členem spolku.
 4. Funkce účetní je zpoplatněna dle příslušných právních předpisů.

Čl. 13.

Zásady hospodaření

 1. Majetek spolku tvoří hmotné a finanční prostředky, popřípadě jiná majetková práva včetně práv k duševním výsledkům činnosti spolku.
 2. Předpokládanými příjmy spolku jsou členské příspěvky, příspěvky na aktivity, dotace a granty ze státních a jiných zdrojů a dary a příjmy z vlastních aktivit spolku.
 3. Veškerý majetek spolku podléhá evidenci a pravidlům hospodaření podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu za přísného dodržování všech obecně právních předpisů.
 4. O nakládání s majetkem spolku rozhoduje v rámci pravomocí určených těmito stanovami prezidium spolku nebo prezident spolku a ve stanovených případech prezident po předchozím souhlasu prezidia.

Čl. 14.

Zrušení a zánik

 1. Ke zrušení a zániku spolku lze dojít rozhodnutím Valné hromady nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených v §270 občanského zákoníku.
 2. Valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje likvidátora.
 3. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku a o tomto zveřejnění seznamu členy spolku vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu a jeho doručení.
 4. Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako spolek, o které rozhodne Valná hromada.
 5. V ostatním postupuje likvidátor podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o likvidaci právnických osob.
 6. Spolek zaniká však až výmazem z veřejného rejstříku příslušného rejstříkového soudu

Čl. 15.

Společná ustanovení

 1. Členství ve volených orgánech zaniká:
  1. Uplynutím funkčního období.
  2. Abdikací či rezignací na funkci.
  3. Úmrtím.
  4. Odvoláním.
 2. Abdikuje-li či rezignuje člen orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu po uplynutí dvou měsíců od písemného doručení prezidentovi spolku.
 3. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat na uvolněné místo náhradního člena, ovšem do doby nejbližšího zasedání Valné hromady, která zvolí nového řádného člena.
 4. Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřeným ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánů rozdělena do konkrétních oblastí.
 5. V případě nebezpečí z prodlení může volený kolektivní orgán rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle prezident orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje prezident spolku. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
 6. Jednání volených kolektivních orgánů se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.
 7. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí formou zpřístupnění zápisu z jednání orgánu.
 8. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně, u právnické osoby pak fyzickou osobou, která tohoto člena ve výkonu funkce zastupuje.
 9. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše dva členy orgánu. Možnost tohoto zastoupení se uplatní i pro Valnou hromadu.
 10. Zmocnění hlasování za nepřítomného člena orgánu musí pověřený člen dokladovat písemným zmocněním hned na začátku jednání a na příslušném tiskopise, vydaným spolkem.

Čl. 16.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 27.srpna 2016 a nahrazují v plném rozsahu doposud platné stanovy ze dne 16.6.1993 registrované na MV ČR pod VS/1-21042/93-R
 2. Stanovy mohou být měněny a doplňovány pouze a jen na základě souhlasného rozhodnutí nadpoloviční většiny členů nejvyššího orgánu, tedy Valné hromady spolku.
 3. Změny nebo doplňky Stanov musí mít formu pořadově číslovaných písemných dodatků.
 4. Pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak, pak pro veškerou činnost spolku a veškeré právní vztahy, související s existencí spolku, platí příslušná ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 5. Okamžik platnosti a nabytí právní moci Stanov Federace campingu a caravaningu ČR z.s. je dána zápisem do veřejného rejstříku příslušného rejstříkového soudu.

V Heřmanově Městci dne 27. srpna 2016

Starý Bohumil,
prezident

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
´